els nombres - les nombres - numbers

català français English
0 zero zéro zero
1 u / un
una
un
une
one
2 dos deux two
3 tres trois three
4 quatre " four
5 cinc cinq five
6 sis six "
7 set sept seven
8 vuit / huit huit eight
9 nou neuf nine
10 deu dix ten

català
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
català
20 vint
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta


català français English
100 cent " hundred
1 000 mil mille thousand
1 000
000
milió million "
1 000
000
000
mil milions milliard thousand millions


català français English
1o primer(a) premier / première first
2o segon(a) deuxième second
3o tercer(a) troisième third


la fracció - la fraction

català français English
1/2 mig  [m]
mitja  [f]
moitié half
1/3 un terç un tiers a third
1/4 un quart " a quarter
% el percentatge le pourcentage percent
més plus "
menys moins minus
la calculadora la calculatrice calculator